Sân Đình quyết định chiến lược nửa cuối năm 2018 là: Focus vào XÂY DỰNG CÔNG TY hơn là xây dựng sản phẩm.

Sau khi kick-off việc áp dụng OKR ở Sân Đình, tôi kêu gọi 1 buổi cà phê với chủ đề: Tham khảo mô hình Agile của Spotify, mô hình Agile, teamwork của Atlassian,.. để đưa ra & vận hành 1 mô hình cho Ohze/ Sân Đình.

@leaders
OKR là 1 khía cạnh quan trọng trong việc “xây dựng công ty”, nhưng các leader cần nhìn rộng hơn: Đầu 2019, chúng ta hình dung công ty sẽ hoạt động như thế nào?
Vậy, tôi kêu gọi 1 buổi cà phê về chủ đề này vào cuối chiều mai (~16h):
+ Yêu cầu các bạn phải xem trước nội dung này.
+ …

Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả của buổi cà phê vào bài viết này…

Update: Sẽ copy và biến thành của Sân Đình. Cụ thể như nào thì mời xem các bài viết tiếp theo...