Yeah! Chúng ta kick-off việc áp dụng OKR để “Tái sáng lập Sân Đình thành 1 công ty chuyên nghiệp” với email này.

Yếu tố quan trọng nhất được xác định là: Khắt khe & Liên tục!