Agile Coach là ai?

- Agile là một phương pháp luận để quản lý dự án thay cho những phương pháp truyền thống (Waterfall, Spiral, V, …), đặc biệt áp dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Trong quá trình triển khai Agile, không thể thiếu vai trò của Agile Coach là người dẫn dắt, giúp đỡ các nhóm phát triển trong khoảng thời gian đầu áp dụng Agile.

- Mục tiêu của Agile Coach là cải tiến đội ngũ phát triển sản phẩm và quản lý tổng thể dự án bằng cách tăng sự tương tác, đổi mới, giới thiệu những kỹ thuật mới để thúc đẩy khả năng thích ứng & tính linh hoạt của đội ngũ phát triển với những tình huống bất ngờ.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của một nhà huấn luyện viên Agile

1. Đào tạo kỹ năng cho các đồng nghiệp

  Agile coach cần phải đào tạo cho toàn bộ nhân viên, bao gồm cả các nhân viên cấp cao, đôi khi là cả khách hàng về các nguyên lý của Agile. Cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để triển khai quy trình làm việc. Tổ chức các buổi đào tạo và chia sẻ những kỹ năng quý giá, hướng tới việc áp dụng phương pháp Agile trong toàn doanh nghiệp.

2. Cố vấn viên của Team

    Là một cố vấn viên, Agile  Coach chịu trách nhiệm hướng dẫn Team vận hành theo phương pháp luận Agile, cung cấp cho đội ngũ phát triển những phản hồi, ý nghĩa của việc cải tiến, là chất xúc tác giúp tổ chức tăng trưởng & giải đáp các câu hỏi. Họ luôn cung cấp những hỗ trợ thực tế đến thành viên trong nhóm, cộng tác với tất cả mọi người, dẫn dắt team hướng tới sự hiểu biết sâu sắc về Agile cũng như việc áp dụng nó để cải thiện & tăng trưởng năng suất công việc trên toàn thể công ty.

3. Phát triển Agile thông qua chiến lược

   Agile Coach chịu trách nhiệm thiết kế một chiến lược nhằm đảm bảo việc doanh nghiệp chấp nhận áp dụng Agile. Nó bao gồm các giai đoạn như: giới thiệu Agile và đào tạo nhân viên, bồi dưỡng đội ngũ và văn hóa thực hành Agile, duy trì việc thực hiện phương pháp luận và liên tục đưa ra các chiến lược để cải tiến.

4. Triển khai phương pháp Agile

   Nhiệm vụ này đòi hỏi cần triển khai các quy trình, các nguyên tắc,  áp dụng nó với tất cả các thành viên và các phòng ban. Agile Coach phải sử dụng các kỹ thuật để tăng sự cộng tác, khả năng dự đoán, minh bạch và thúc đẩy văn hóa thử nghiệm và đổi mới. Để làm được điều này, Agile Coach phải thể hiện của nguyên lý của Agile bằng các ví dụ thực tế.

Yêu cầu các kỹ năng của Agile Coach

Các kỹ năng cốt lõi và một Agile coach cần có:

Các nhân viên muốn có một Agile Coach với những kỹ năng cốt lõi sau đây. Nếu bạn muốn làm việc như là một nhà huấn luyện viên Agile, hãy tập trung vào những điều sau đây.

. Có kinh nghiệm lập trình.

. Thành thạo các ngôn ngữ lập trình có liên quan.

. Thể hiện được nền tảng kiến thức vững chắc về Agile và các khái niệm của nó.

. Có kinh nghiệm về huấn luyện trong việc áp dụng Agile hoặc đã từng là Scrum Master.

. Có nền tảng về khoa học máy tính.