Sprint Backlog được hiểu đơn giản là bảng công việc được đội, nhóm sử dụng để quản lý quá trình sản xuất, vận hành trong 1 Sprint.
Nội dung cơ bản của 1 Sprint Backlog bao gồm danh sách các hạng mục Product Backlog đã lựa chọn cho Sprint hiện tại.
Sprint backlog sẽ do nhóm sở hữu và vận hành bởi vì quá trình làm việc trong Sprint cũng do nhóm tự quản lý. Nhóm tạo ra Sprint Backlog ở trong buổi lập kế hoạch Sprint và vận hành nó cho đến khi Sprint kết thúc.
Sprint Backlog có nhiều cách để thể hiện, tùy theo lựa chọn và tính phù hợp đối với nhóm.

Hiện tại Sprint Backlog có 2 dạng cơ bản:
1.  Sprint Backlog dạng Spreadsheet.

Trong đó:Từ cột thứ 5 trở đi tương ứng với từng ngày làm việc trong Sprint.

2.  Sprint Backlog dạng Kanban

Đây là 1 dạng bảng Kanban đơn giản được ưa chuộng và áp dụng rộng rãi hiện nay.


Nhìn vào các bước thực hiện trong cột bạn sẽ thấy đây là 1 dạng cột cơ bản và được áp dụng rất nhiều. Nhưng tùy theo vào công việc cũng như tình hình của từng đội bạn sẽ có thể áp dụng lựa chọn 1 trong 2 bảng trên vào đội của mình. Hoặc cũng có thể thay đổi áp dụng cả 2 bảng và lược bớt các điểm không cần thiết cũng như thêm vào những mục cần thiết cho đội của bạn. Và từ đó bạn sẽ có 1 Sprint Backlog cho riêng đội của bạn rồi đó.